Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

26.5.2011

Citrix ja tulostuksen haasteet

Tulostamiseen Citrix ympäristöissä on liittynyt haasteita koko Citrixin olemassa oloajan lähtien WinFramestä vuonna 1995. Paljon on tapahtunut vuosien varrella edistystä ja monia haasteita on voitettu. Toisaalta vanhat haasteet ovat usein korvaantuneet uusilla ja kenties jopa aikaisempaa haastavammilla. Toisissa ympäristöissä tulostinhaasteita on ollut enemmän ja toisissa vähemmän. Osaltaan haasteiden määrään on varmasti vaikuttanut ympäristöjen yksinkertaisuudet tai monimutkaisuudet, mutta kenties suurempana tekijänä taustalla on ollut ja on edelleen ylläpitäjien vaihteleva osaaminen asiassa. Jotain tulostamiseen liittyvistä haasteista kertoo sekin, että 10% Citrixiin tulevista tukipuheluista käsittelee tulostamiseen liittyviä ongelmia, kuten teknisenä kouluttajana toimiva Allen Furmanski kertoi. Yritän seuraavassa tuoda esille asioita, jotka voivat auttaa tulostinhaasteiden parissa työskenteleviä.

Terminologian ymmärtäminen tulostusongelmista keskustelusta on varsin keskeistä, eikä yksiselitteiseltä vaikuttavat termit ole aina ollenkaan niin yksiselitteisiä. Kertaan seuraavassa kaikkein perustavimpaa laatua olevat termit ja niiden merkityksen. Citrxin näkökulmasta tulostimia on karkeasti jaoteltuna kolmenlaisia. Erilaisia tulostintyyppejä ovat paikalliset tulostimet (local printers), verkkotulostimet (network printers) ja uudelleenohjatut tulostimet (redirected printers). Verkkotulostimena pidetään perinteisesti tulostinta joka on kytketty käyttöön lähiverkon kautta. Citrixin tapauksessa verkkotulostimena pidetään tulostinta, jossa tulostyöt ohjataan tulostimelle tulostinpalvelimen kautta. Toisin sanoen verkkoon kytketty tulostin, johon tulostetaan TCP/IP porttia käyttämällä voi olla joka paikallinen tulostin tai verkkotulostin riippuen siitä tulostetaanko TCP/IP-porttiin suoraan työasemalta vai keskusteleeko TCP/IP-portin kanssa tulostinpalvelin.

Uudelleen ohjattu tulostin on puolestaan päätelaitteelle josta Citrix istunto on muodostettu asennettu paikallinen tai verkkotulostin joka on uudelleen ohjattu Citrix istuntoon ICA-protokollan avulla. Perinteisessä mielessä paikallinen tulostin voi olla Citrixin näkökulmasta joko paikallinen tulostin (asennettu suoraan Citrixiin) tai uudelleenohjattu tulostin. Verkkotulostin voi puolestaan olla mikä tahansa kolmesta tulostintyypistä.

Tulostamisen toimimisen kannalta oleellista on missä tulostus (spooling) käsitellään. Jos kyseessä on paikallinen tulostin (joka on jokseenkin harvinainen Citrix ympäristöissä), niin tällöin tulostus työ käsitellään Citrixissä (olkoonpa kyseessä sitten XenApp palvelin tai XenDesktop virtuaalityöasema). Tässä tapauksessa tulostus tapahtuu samalla tavalla kuin se tapahtuu kun perinteiseen työasemaan kytketyllä paikallisella tulostimella tulostetaan. Mikäli Citrix ja tulostin sijaitsevat fyysisesti toisiaan lähellä ja niiden välinen tietoliikenne yhteys on ”hyvä”, niin tulostuksessa ei pitäisi esiintyä lähtökohtaisesti ongelmia. Mikäli Citrixin ja tulostimen välillä on WAN tyyppinen yhteys, niin saattaa tämänkaltainen menetelmä aiheuttaa kaistan riittävyydessä ja hallinnassa haasteita, koska tulostettavaa dataa ei tässä scenariossa pakata lainkaan, eikä tulostusta muutoinkaan voida millään tapaa hallita.

Uudelleenohjattu tulostin puolestaan muodostetaan lähtökohtaisesti aina Citrix istunnon alussa, josta aiheutuu hetkellisesti kuormaa verkkoon ja Citrixille itselleen. Uudelleen ohjattu tulostus on ennen muuta WAN-tyyppisessä ympäristössä usein ihanteellinen sillä Citrix osaa käsitellä tulostinliikennettä viisasti siten, että data pystytään pakkaamaan ja tulostuksen käyttämää kaistan leveyttä voidaan hallita erillään muusta kaistasta. Lisäksi tulostaessa voidaan käyttää Citrixin kehittämiä universaaleja ajureita jotka toisaalta on suunniteltu WAN ympäristöön, sekä samaan aikaan vapauttavat ylläpitäjän useissa tapauksissa tulostinajureiden hallinnalta, joka on Citrixiä ylläpitävien henkilöiden keskuudessa usein koettu painajaisena. Citrixin universaali tulostus (UPD) on kehittynyt viimeaikoina dramaattisesti ja palaan tähän asiaan vielä myöhemmin uudestaan.

Puhuttaessa verkkotulostimista taustalla voi olla monia erilaisia toteutuksia. Verkkotulostimet on voitu jaella esimerkiksi Group Policyllä tai jakelussa on voitu käyttää Citrixin Session Printers tekniikkaa. Useimmissa tapauksissa Session Printers on tekniikkana monipuolisin ja tässä oletetaankin tulostimien jakelussa käytetyn Session Printers menetelmää. Verkkotulostimien kohdalla joudutaan käyttämään tulostinten omia ajureita Citrixin universaalien ajureiden sijasta (tilanne on muuttumassa loppuvuodesta Technical Preview vaiheeseen tulevan Citrixin oman tulostinpalvelimen myötä). Ajuri ongelma onkin kenties suurin haaste verkkotulostamisessa ja vaikuttaa varsin moneen asiaan. Usein Citrixistä puhuttaessa Citrix ja käyttäjä ovat kaukana toisistaan ja yhteys Citrixin ja käyttäjän välillä tapahtuu WAN-verkon ylitse. Tyypillisesti yhteyden nopeus ja yhteyteen liittyvä latenssi ovat tässä kohtaa haasteellisia. Tässä kirjoituksessa oletan siis tulostuksen tapahtuvan WAN-verkon ylitse. Verkkotulostinten kohdalla merkityksellistä onkin missä tulostin palvelin sijaitsee. Onko tulostinpalvelin Citrix palvelimen läheisyydessä vai kenties WAN-yhteyden takana tulostimen läheisyydessä. Tällä asialla on poikkeuksellisen suuri vaikutus lopputulokseen. Jos tulostinpalvelin sijaitsee WAN-yhteyden takana joudutaan tulostettava materiaali siirtämään tulostinpalvelimelle RPC-yhteyttä pitkin. Tällä on huomattava alentava merkitys tulostuksen suorituskykyyn ja tämänkaltaista menetelmää ei lähtökohtaisesti voida suositella. Tällaisessa tilanteessa verkkotulosin olisi luultavasti järkempää yhdistää Citrix istuntoon uudelleen ohjattuna tulostimena kuten aikaisemmin olen selittänyt.

Kun taas tulostinpalvelin sijaitsee Citrixin läheisyydessä hyvien verkkoyhteyksien takana lopputulos on yleensä kohtuullisen hyvä. RPC-protokollaan pitkin siirrettävä tulostus työ saadaan lähiverkossa tyypillisesti ongelmitta siirrettyä tulostinpalvelimen prosessoitavaksi ja ainoaksi haasteeksi jää tulostintyön siirtäminen tulostinpalvelimelta tulostimelle. Tämä onkin tämän scenarion heikoin lenkki, sillä tuota tulostettavaa dataa ei tässä kohtaa pakata mitenkään toisin kuin uudelleen ohjattujen tulostinten tapauksessa, eikä tulostuksen käyttämää kaistaa pysty hallitsemaan samalla tavalla. Tähän ongelmaan on olemassa erilaisia ratkaisuja, joista yksi on Citrixin Branch Repeater tuote, tätä ratkaisua ei tässä kuitenkaan käsitellä ja tämänkaltainen ratkaisu tulee yleensä kyseeseen hieman suuremmissa ympäristöissä. Tulostinpalvelimen sijaitessa Citrixin kanssa samassa lähiverkossa verkkotulostus saadaan kuitenkin pääsääntöisesti toteutettua kohtuullisen hyvin ja aikaansaatu ratkaisu vastaa yleensä sille asetettuja vaatimuksia.

Kun varsinainen topologia verkon ja tulostuksen rakenteesta on päätetty, niin yleensä varsinainen työ tulostuksen kanssa on vasta alussa. Puhuttaessa XenAppista samalla palvelimella voi olla kerrallaan jopa useita satoja käyttäjiä joilla jokaisella on omat tulostimensa joihin heillä on oltava pääsy, mutta samaan aikaan toisen käyttäjän tulostin on oltava käyttäjän ulottumattomissa. Lisäksi samalla käyttäjällä voi olla samalle serverille useampia aktiivisia sessioita ja näissä sessioissa saattaa olla eroja käyttäjän käyttämissä tulostimissa. Uudelleen ohjattujen tulostimen käyttöoikeus asetuksia tarkasteltaessa onkin havaittavissa, että jokaisella uudelleenohjatulla tulostimella on annettu tulostusoikeus epämääräiseltä näyttävälle SID-numerolle. Kyseinen SID-numero on käyttäjän avaaman session yksilöllinen tunniste. Käyttäjällä A voi siis olla vaikkapa kolme eri sessiota ja kaikilla kolmella sessiolla on yksilöllinen SID. Citrixin tulostuksen hallinnassa Power Users-ryhmällä on yleensä huomattava merkitys ja tämän vuoksi joissain ympäristöissä järjestelmänvalvojan toimesta käytöstä poistettu Power Users-ryhmä vaikuttaa erittäin todennäköisesti Citrixin tulostinten toimintaan välittömästi. Power Users-ryhmän poistaminen käytöstä ja siitä aiheutuneiden tulostusongelmien välistä relaatiota on kuitenkin asiaa tuntematta usein varsin vaikea nopeasti ymmärtää.

Uudelleen ohjattujen tulostimien – jotka näkyvät Citirixissä tyypillisesti nimellä autocreated printer – hieman erilaisia tulostus scenarioita edustavat auto retained printers ja autorestored printers. Näitä kahta hieman harvinaisempaa tulostin tapaa en kuitenkaan kirjoituksessani käsittele tämän tarkemmin.

Citrix XenDesktopissa voidaan tulostimena käyttää myös USB-portista Citrix istuntoon uudelleen ohjattua tulostinta, joka näkyy Citrixille perinteisenä USB-liitännäisenä tulostimena. Tämä mentelmä toimii varsin hyvin lähiverkossa (LAN), mutta WAN-verkossa USB-protokolla aiheuttaa ongelmia, sillä USB-protokollaa ei ole suunniteltu käytettävän WAN-yhteyksien ylitse ja WAN-yhteyksille tyypillinen latenssi saattaa muodostua tässä kohtaa haasteeksi. Toisaalta USB-porista uudelleen ohjattu tulostin ja perinteiseen tapaan uudelleen ohjattu tulostin saattaa näkyä käyttäjälle kahtena tulostimena ja järjestelmänvalvojan onkin otettava tämä huomioon Citrixin tulostusta määritellessään.

Uudelleen ohjatut tulostimet ovat monessa tapauksessa Citrixissä tyypillisimpiä ja niihin liittyy yleensä myös eniten järjestelmän valvojan määritettäviä asioita, joten niin käsittelen näitä asioita seuraavassa. Optimaalinen tilanne tulostuksessa yleensä saavutetaan, jos Citrix palvelimelle ei tarvitse asentaa lainkaan tai ei ainakaan paljoa tulostinkohtaisia ajureita. Tällöin Citrixin policyillä voidaan määrittää, että tulostinkohtaisen ajurin sijaan käytetään Citrixin universaaleja ajureita. Universaaleina ajureina voidaan käyttää Citrix Universal Printer Driver (EMF), Citrix Universal Printer Driver (XPS), sekä PCL (4 ja 5) ja PostScript tyyppiset ajurit. Luetelluista ajureista yleensä toimivin on EMF. Toisaalta jos päätelaitteena on Linux tai Macintosh, niin toistaiseksi voidaan käyttää ainoastaan PCL ja PS-ajureita, jotka ovat todellisuudessa HP:n ajureita. Citrixin policyillä voidaan myös määrittää prioriteetti järjestys univeraaleille ajureille. Itselläni PCL-ajuri oli epähuomiossa määritettynä prioriteettilistan ensimmäiseksi, josta seurasi että lähes kaikki universaalia tulostin ajuria etsivät tulostimet saivat ajurikseen HP Color LaserJet 4500 ajurin, joka puolestaan aiheutti ongelmia tulostuksessa. Tämän vuoksi Universaalien tulostinajureiden prioriteetti järjestys on hyvä tarvittaessa tarkistaa ja määrittää toivotulla tavalla.

XenApp 6:ssa ja XenDesktop 5:ssä esitellyistä uusista policyistä haluan nostaa esille yhden. Kyseessä on ”Pinter Driver Mapping and Compatibility”. Kyseisen policy mahdollistaa helposti monien määrityksien tekemisen keskitetysti ,jotka aikaisemmin hoidettiin serverikohtaisilla ini-tiedostoilla. Tämä policy tuo lisäksi mahdollisuuksia joita aikaisemmin ei ole ollut. Tämä policy mahdollistaa haluttujen tulostinajureiden mappauksen automaattisesti halutuille tulostimille. Policyllä voidaan esimerkiksi määrittä, että kaikki HP LaserJet alkuiset tulostimet käyttävät tulostinajurina HP Universal tulostinajuria. Samalla policyllä voidaan helposti määrittää, että jotain tiettyä tulostinta ei mapata käyttäjän istuntoon lainkaan, tyypillinen esimerkki voisi olla Microsoft Officen mukana asentuva Microsoft XPS Document Writer. Samalla policyllä voidaan lisäksi halutessa määritellä, että jollain tai vaikka kaikilla tulostimilla käytetään aina vaikka tietyn kokoista paperia, tulostimella tulostettaessa tarkkuus rajoitetaan vaikkapa 300 DPI:hin, jne.

XenApp 6:een loppuvuodesta 2010 julkaistu Printing Optimization Kit ja XenDesktop 5:ssä valmiina vastaavat toiminnallisuudet omaava paketti mullistaa Citrixin tulostuksen monessa mielessä.  Tosin tällä on vaikutusta lähinnä uudelleen ohjattuihin tulostimiin ja niissäkin ennen muuta Universaalia tulostinajuria käyttäviin tulostimiin. Merkittävin muutos tulostuksen käsittelyssä on tulostyönpakkauskyky, joka on aikaisempaan Citrixin universaaliin ajuriin verrattuna uskomaton ja pakkaamattomaan tulostukseen tuota ei voi edes verrata. Yhtenä esille nostettavana asiana tulostuksen nopeutumisessa voidaan nostaa esille uuden universaalin ajurin kyky lähettää tieto verkkoyhteyden ylitse vain yhteen kertaan.  Esimerkiksi paljon grafiikkaa sisältävän PowerPoint esityksen tulostamisessa ero voi olla erityisen merkittävä, sillä varsin usein esityksissä oleva tausta grafiikka on kaikilla sivuilla käytännössä sama ja aikaisemmin tämä graffiikka on siirretty jokaisen sivun mukana uudestaan ja uudestaan. Uudistunut Citrixin univeraali tulostinajuri on siis optimoitu nimenomaan WAN-yhteyksille. Uuden universaalin tulostinajurin myötä tulostimen käyttämän kaistan tarvetta on pystytty monessa tilanteessa vähentämään 10 prosenttiin aikaisemmasta, kyseessä on siis erittäin huomattava parannus. Uudistukset eivät kuitenkaan rajoitu pelkkään universaaliin tulostinajuriin. Samassa yhteydessä tulostuksen hallinnassa käytettäviä Citrix policyitä on lisätty. Yksi varsin näkyvä muutos on dynaamiset tulostimet. Aikaisemmin tulostimien muuttaminen, esimerkiksi lisääminen on tullut voimaan vasta seuraavassa Citrix istunnossa. Nyt uudistuksen jälkeen muutokset käyttäjän tulostimissa päivittyvät Citrix istuntoihin välittömästä. Esimerkiksi tilanteessa jossa käyttäjällä on ensin avattuna XenDesktop istunto, josta puolestaan XenApp istunto, niin tulostimet päivittyvät dynaamisesti läpi tämän koko ketjun. Kaikkien mainitsemieni uusien tulostusominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää käyttäjän tietokoneelta tuoretta Citrixin ICA Clienttia (12.1 tai uudempi).

Microsoft on tuonut Windows 7:aan ja Windows Server 2008 R2:een ajureiden eristämistoiminnon (isolation). Toiminolla ei sinänsäkään ole Citrxin kanssa mitään tekemistä, mutta tilanteessa, jossa syystä tai toisesta ajureita joudutaan asentamaan Citrixille useita, niin ajureiden eristäminen on usein suositeltavaa ja tällä voidaan yleensä rajata taustatulostuspalvelun (print spooler) kaatumisesta aiheutuva haitta vain yhdelle käyttäjälle ison käyttäjämäärän sijaan. Koska tulostinajurit ovat edelleen universaaleista ajureistaan huolimatta varsin yleisiä Citrix asennuksissa, niin niiden ongelmat ovat myös varsin tyypillisiä. Ongelmat johtuvat yleensä ajureiden soveltumattomuudesta Citrix / Terminal Server / Remote Desktop ympäristöihin. Citrixillä onkin tarjota huonojen ajureiden tunnistamiseen StressPrinters niminen työkalu, jonka käyttö tulostinajureiden toimivuuden selvittämisessä on erityisen suotavaa. Toinen Citrixin työkalu nimeltään cleanspl.exe on ennen muuta vanhemmissa Citrix ympäristöissä varsin käyttökelpoinen kun halutaan puhdistaa järjestelmästä kaikki tulostimet ja ajurit. Tosin tämän työkalun käyttäminen vaatii käyttäjältä erityistä varovaisuutta. Windows Server 2008 R2:ssa mukana tuleva PMC (Print Management Console) saattaa usein olla ”turvallisempi” tapa kertyneiden tulostinten ja ajureiden poistamiseen.

Aikaisemmissa XenApp palvelmissa hallinta konsoleissa ollut tulostinajureiden replikointi mahdollisuus on uudesta XenAppista (versio 6) poistunut. Vastaava toimenpide on kuitenkin mahdollista suorittaa edelleen PowerShellillä. Ajureiden replikointiin liittyy kuitenkin ongelmia, sillä yksinkertaisesti kaikki ajurit eivät aina replikoidu oikein. Tämä johtuu yleensä siitä, että ajuri ei ole kertonut mitä kaikkia tiedostoja ajuri tarvitsee toimiakseen ja näiden tiedostojen replikointi jää näin ollen tekemättä. Suositeltava tapa tulostinajureiden asentamiseen automaattisesti useammalle Citrixille onkin usein PrintUI komennon käyttäminen, joka on itse asiassa Micrsoftin eikä Citrixin työkalu. PrintUI-työkalun syntaksi on varsin monipuolinen ja siihen onkin tarpeen tutustua huolella, jotta työkalun käytöstä voi saadan kaiken irti.

Kaikkein merkittävin vasta tulossa oleva uudistus on Citrixin kehittämä oma tulostinpalvelin. Tämä tulostinpalvelin ulottaa universaalien ajureiden hyödyt myös verkkotulostimiin ja uusitusta voidaan varmasti jo etukäteen pitää mullistavana. Uuden tulostuspalvelimen toimintaan pääsi hieman jo tutustumaan San Franciscossa Citrix Summitissa. Tulostinpalvelimen Technical Preview on tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan tarkoitus esitellä seuraavassa Citrix Summitissa Barchelonassa lokukuussa 2011.

Tässä tuomani näkemykset Citrixin tulostinten hallinnasta on varsin pintapuolinen raapaisu aiheesta, jonka laajuutta ja syvyyttä on vaikea ymmärtää tutustumatta aiheeseen erityisellä huolella. Toivon kirjoituksen auttavan tällä hetkellä Citrixin tulostusongelmien kanssa tuskastelevia ylläpitäjiä.

5.1.2011

Kalliita värikasetteja vai kustannustehokasta tulostamista?

Kategoria: Tulostus — Avainsanat: , , , — Kimmo Haapavuori @ 1.02

Meistä lähes jokainen on ollut ostamassa tulostimeen uutta värikasettia tyhjentyneen tilalle. Ja uskoakseni lähes yhtä moni on manannut joko hiljaa mielessään tai ehkäpä jopa äänekkäästikin, miten pieni mustetilkka voi maksaa niin paljon. Ja tottahan se on. Litrahinnaltaan kymmenvuotias viski ja ranskalainen hajuvesi ovat halpoja tuotteita tulostinmusteen rinnalla.

Jotkut hakevatkin ratkaisua kalliisiin tulostuskustannuksiin niin sanotuista tarvikeväreistä. Tarvikeväreillä siis tarkoitetaan värikasetteja jotka on valmistanut jokin muu taho kuin alkuperäinen tulostinvalmistaja. Toisilla kokemukset näistä kaseteista ovatkin positiivisia, mutta toisenlaisiakin tapauksia on ilmaantunut. Värit ovat saattaneet kulua vielä nopeammin kuin alkuperäisissä värikaseteissa tai värikasetti on saattanut jopa päästää värit kasetin läpi tulostimen sisään. Tarvikekasettien aiheuttamat ongelmat ovat usein harmillisia siinä mielessä, että tulostinvalmistajat nostavat usein kädet pystyyn takuun osalta, kun tulostimessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä värejä. Tulostimien takuuehdoissahan mainitaan, että takuu raukeaa, mikäli laitteessa käytetään muita kuin tulostinvalmistajan omia värikasetteja.

Mikä sitten olisi paras ratkaisu tulostuskustannuksien hallintaan? Uutta tulostinta ostettaessa monille yksi tärkeimpiä valintakriteereitä on tulostimen hinta. Tulostin saattaa lähteä tarjouksesta mukaan muutamalla kymmenellä eurolla. Tulostimen ostohetki olisi kuitenkin se, kun tulostuskustannuksia pitäisi pysähtyä miettimään ja vertailemaan. Monilla toki saattaakin olla ajatusta asiasta, ja he tarkistavat, mitä uuden tulostimen värikasetit maksavat. Valitettavasti pelkkä kasetin hinta ei kerrokaan vielä koko totuutta. Hyvin usein edullisen tulostimen värikasetitkin ovat melko edullisia. Kysymys tässä vaiheessa kuuluukin, kuinka nopeasti nämä kasetit tyhjenevät?

Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä edullisempi tulostin on hankintahinnaltaan, sitä kalliimmat ovat kyseisen laitteen tulostuskustannukset. Sama pätee niin mustesuihkutulostimissa kuin lasertulostimissakin. Nykyään monet mieltävät mustesuihkutulostimet aina kalliiksi vaihtoehdoksi ja lasertulostimet edullisemmiksi. Tämä sääntö ei tänä päivänä enää pidä aina täysin paikkaansa. Nykyään esimerkiksi 200 eurolla on mahdollista saada tulostuskustannuksiltaan järkevämpi mustesuihkulaite verrattuna samanhintaiseen värilaseriin.

Tulostinta hankittaessa on kuitenkin muistettava ottaa huomioon monia muitakin seikkoja pelkän hankintahinnan ja tulostuskustannusten lisäksi. Tärkeitä huomioon otettavia asioita ovat muun muassa mitä tulostimella tulostetaan, kuinka paljon tulostetaan, tarvitaanko välttämättä väriä ja onko tarvetta muille ominaisuuksille kuten skannaukselle, kopioinnille, faksille tai kaksipuoleiselle tulostamiselle. Vain muutamia luetellakseni.

Tulostimen hankinnassa voikin olla mietinnän arvoisia seikkoja jopa enemmän kuin tietokoneen ostoa mietittäessä. Tämä seikka vain valitettavan usein unohtuu, niin ostajilta kuin useimmilta myyjiltäkin. Toisaalta, äärimmäisen harvalla ostajalla itsellään on asiasta riittävää tietämystä, eikä sitä heiltä tietenkään voikaan edellyttää. Mutta tulostimien myyjiltä sitä toki voi ja pitää edellyttää. Ammattitaitoisen myyjän tehtävä onkin ensin kartoittaa millaiset ovat asiakkaan tarpeet ja tämän jälkeen miettiä tarpeisiin parhaiten soveltuva laite.

Uskon, että oikeilla tulostinvalinnoilla monien hampaiden kiristely tulostinvärejä ostettaessa, jos nyt ei poistu, niin ainakin vähenee huomattavasti. Ja sen kunniaksi ehkä voi kotiintuomisiksi käydä ostamassa myös pienen pullon viskiä tai vaikkapa sitten ruusun tuoksuista hajuvettä.